Dansk klub Romandie

 


Statutter på dansk og på fransk

VEDTÆGTER FOR DANSK KLUB ROMANDIE

I.  FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§1

Under navnet  DANSK KLUB ROMANDIE

eksisterer der en forening i overensstemmelse med § 60 ff i den schweiziske civillov. Foreningens varighed er uden tidsbegrænsning. Hjemstedet er den til enhver tid værende formands bopæl.

Foreningen blev stiftet den 7. maj 1992 i Paudex (Schweiz) under benævnelsen ”Dansk Klub”.

Ovenstående logo er eksklusivt foreningens ejendom.

Foreningens første regnskab blev afsluttet den 31. december 1993.

§ 2

Foreningens formål er at fremme venskabelige forhold og øge kontakten mellem personer af dansk afstamning, bosiddende i den fransktalende del af Schweiz (Romandiet), samt at styrke forbindelsen mellem foreningens medlemmer og Danmark.

§ 3

Foreningens formål er udelukkende af generel art. Foreningen er politisk uafhængig og neutral i religiøse anliggender.

 

II.  MEDLEMMER

§ 4

Enhver dansk statsborger samt enhver ikke dansk person, der udviser en vis interesse for foreningens formål og virke, kan ansøge om medlemskab.

§ 5

Ethvert medlem er forpligtiget til at betale et årligt kontingent. Bestyrelsen fastlægger tidspunktet for kontingentets forfald. Generalforsamlingen fastlægger beløbets størrelse.

§ 6

Medlemskabet ophører ved udmeldelse, udelukkelse eller dødsfald. Principielt skal udmeldelse ske skriftligt til bestyrelsen.

§ 7

På bestyrelsens foranledning kan generalforsamlingen  udelukke ethvert medlem, der handler mod foreningens interesser eller skader dennes omdømme.

§ 8

Ved medlemskabets ophør tabes retten til ethvert krav mod foreningen og dennes aktiver.

§ 9

De enkelte medlemmers økonomiske ansvar er begrænset til det årlige kontingent.

 

III. ORGANISATION

§ 10

Foreningens organer består af :

·          Generalforsamling

·          Bestyrelse

·          Revisorer

 

GENERALFORSAMLING

 § 11

 Generalforsamlingen består af de tilstedeværende aktive medlemmer under mødet.

 Denne udgør foreningens højeste myndighed.

 Den behandler : 

 

Løbende forretninger

1.       Valg af dirigent

2.       Godkendelse af sidste års referat

3.       Godkendelse af formandens årsberetning

4.       Godkendelse af årsregnskab og revisorernes rapport

5.       Decharge af bestyrelsen samt revisorer

6.       Fastlæggelse af kontingent

7.       Valg af :   a) formand

                                            b) bestyrelsesmedlemmer

                                            c) revisorer

8.       Diverse

 

Særlige forretninger

                Ændring af vedtægter

                Udelukkelse af medlemmer

                Opløsning af foreningen

                Sammenslutning med en anden  forening

 § 12

 Indkaldelse til generalforsamling sker :

·          På bestyrelsens initiativ

·          Ved skriftlig anmodning af mindst 15 medlemmer

·          På revisorernes initiativ

 § 13

 Generalforsamlingen finder sted hvert år i løbet af april måned.

 Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt  mindst to uger før den fastsatte dato for mødet.

 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, dato, tidspunkt og sted for mødet.

§ 14

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de tilstedeværende medlemmer af foreningen. Hvert medlem har én stemme.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme den afgørende.

2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer er nødvendige for at godkende en ændring af foreningens vedtægter såvel som en sammenslutning med en anden forening.

Afstemning foretages i princippet ved håndsoprækning, medmindre hemmelig afstemning kræves af mindst 10  af de tilstedeværende medlemmer.

 § 15

Bestyrelsen udarbejder et referat efter hver generalforsamling.

Referatet skal underskrives af bestyrelsens formand og sekretær og skal forelægges til godkendelse ved  den følgende generalforsamling.                                                                                                                                       

 

BESTYRELSE

§ 16

Bestyrelsen er sammensat af mindst fem medlemmer, der er valgt for en periode af to år: formand, næstformand, sekretær, kasserer og et medlem. Endvidere kan der vælges to suppleanter. 

Formanden vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.

§ 17

Foreningen tegnes lovmæssigt af to bestyrelsesmedlemmer: formanden og sekretæren eller kassereren.

Bestyrelsen samles så ofte, det er nødvendigt for foreningens virke.

Den træffer sine beslutninger ved almindeligt  flertal.

Et referat udarbejdes for hvert bestyrelsesmøde og underskrives af sekretæren.

§ 18

Bestyrelsen administrerer foreningens løbende sager i overensstemmelse med de lov - og vedtægtsmæssige bestemmelser.

Den retter sig  efter generalforsamlingens beslutninger.

§ 19

Det er alene foreningens bestyrelse, der afgør, om en ansøger kan optages som medlem. Dette er uden mulighed for appel.

Bestyrelsen kan udelukke ethvert medlem, der undlader at betale kontingent, efter at have modtaget en direkte opfordring  til at betale sit udestående.

§ 20

Bestyrelsen disponerer over foreningens ressourcer til gennemførelse af dennes beslutninger, til sociale formål, til dækning af foreningens omkostninger såvel som andre mål fastlagt af generalforsamlingen.  

§ 21

Foreningens regnskab udføres af bestyrelsen ifølge gældende forretningsmæssige principper.

Regnskabet afsluttes hvert år den 31. december.

 

REVISORER

§ 22

To revisorer, valgt for to år, er forpligtiget til at kontrollere foreningens regnskaber og konti i forbindelse med regnskabets afslutning.

De fremlægger deres skriftlige rapport på generalforsamlingen.

En ny revisor vælges hvert år.

 

IV.  RESSOURCER                                                                                                                                                

§ 23

Foreningens ressourcer består af kontingenter, gaver, legater og indkomst af formuen.

§ 24

Foreningen hæfter kun med sine egne ressourcer over for tredje persons krav.

 

V.  FORENINGENS OPLØSNING

§ 25

Beslutning om foreningens opløsning bør ske under en ekstraordinær generalforsamling og dette med flertal på mindst 3/4 af de tilstedeværende medlemmer. 

Foreningens opløsning kan foretages af bestyrelsen i overensstemmelse med de legale forskrifter.

Netto saldoen af aktiverne, efter at al  gæld er betalt, overføres til en godgørende institution efter bestyrelsens valg. 

**********

Ovenstående vedtægter blev godkendt af generalforsamlingen den 22. april 2005 og trådte omgående i kraft.

De erstatter vedtægterne af 7. maj 1992, som blev ændret  første gang den 26. marts 1996 og anden gang den 6. april 2000.

Dette er en oversættelse af DKR’s vedtægter.

Vedtægterne på fransk er de juridisk gældende.

April 2005

               

Bestyrelsen

 

 STATUTS DANSK KLUB ROMANDIE

I  GENERALITES

Article 1

Sous la dénomination DANSK KLUB ROMANDIE

Il existe une association au sens des articles 60 et suivants du code civil suisse, constituée pour une durée illimitée et dont le siège se situe au domicile de la présidente ou du président en fonction.

Elle a été fondée le 7 mai 1992 à Paudex sous la dénomination « Dansk Klub ». Le logo ci-dessus est sa propriété exclusive.

La première clôture des comptes a été effectuée le 31 décembre 1993

Article 2

L’association a pour but de promouvoir les relations amicales et d’entretenir les contacts entre les ressortissants danois de la Romandie, ainsi que de maintenir les liens nationaux entre les membres de l’association et le Danemark.

Article 3

Les buts de l’association sont exclusivement d’intérêt général.

Elle est politiquement indépendante et confessionnellement neutre.

 

II  MEMBRES

Article 4

Peut demander son adhésion à l’association en qualité de membre, tout ressortissant du Royaume du Danemark ainsi que tout tiers non danois démontrant un intérêt certain pour les buts poursuivis par celle-ci.

Article 5

Chaque membre est tenu de verser à l’association, à l’échéance fixée par le comité, une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l’assemblée générale.

Article 6

L’affiliation se termine par la démission, l’exclusion ou le décès du membre. En principe, la démission doit être communiquée par écrit au comité.

Article 7

Sur préavis du comité, l’assemblée générale de l’association pourra exclure tout membre de l’association qui nuit gravement à ses intérêts ou dont les agissements lui causent préjudice.

Article 8

La perte de la qualité de membre entraîne la perte de tous les droits que la personne exclue aurait pu faire valoir sur les biens de l’association.

Article 9

La responsabilité patrimoniale personnelle des membres est limitée au seul paiement de la cotisation annuelle.

 

III  ORGANES 

 Article 10

Les organes de l’association sont :

·          L’assemblée générale

·          Le comité

·          Les vérificateurs des comptes

 

ASSEMBLEE GENERALE

Article 11

L’assemblée générale est composée des membres actifs de l’association présents à la réunion.

Elle est l’organe suprême de l’association.

Elle traite les affaires suivantes :

Affaires courantes :

1.       Nomination du président (e) de l’assemblée générale (Dirigent)

2.       Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale

3.       Adoption du rapport d’activité du président (e) de l’association

4.       Adoption des comptes selon rapport des vérificateurs des comptes

5.       Décharge du comité et des vérificateurs de comptes

6.       Fixation du montant des cotisations

7.       Election                 

                    a) du président (e)

                                            b) des autres membres du comité

                                            c) des vérificateurs des comptes

8.       Divers et propositions individuelles

Affaires extraordinaires

                Modification des statuts

                Décision concernant l’exclusion d’un membre

                Dissolution de l’association

                Fusion avec une autre association

Article 12

L’assemblée générale est convoquée : 

·          par le comité

·          à la demande écrite d’au moins 15 membres

·          par les vérificateurs des comptes

Article 13

L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année durant le mois d’avril

La convocation de l’assemblée générale est faite par écrit au moins deux semaines avant la date fixée pour la réunion

La convocation contient l’ordre du jour, la date, l’heure et le lieu de la réunion

Article 14

Les décisions de l’association sont prises à la majorité simple des membres présents à l’assemblée générale. Chaque membre a un droit de vote égal.

En cas d’égalité des voix, celle du président sera prépondérante.

Les voix des 2/3 des membres présents sont nécessaires à la modification des statuts ainsi qu’à la fusion avec une autre association

En principe, le vote à lieu à mains levées, sauf si 10 membres présents requièrent le vote à bulletins secrets.

Article 15

Le comité dresse un procès-verbal de chaque réunion de l’assemblée générale.

Le procès-verbal doit être signé par le président et le secrétaire et sera approuvé lors de l’assemblée générale suivante.

 

LE COMITE

Article 16

Le comité se compose d’au moins cinq membres, élus par l’assemblée générale pour une durée de deux ans, à savoir, le président, le vice-président, le secrétaire, le caissier et un membre. En plus, deux membres suppléants peuvent être élus.

Il se constitue lui-même, à l’exception du président, élu par l’assemblée générale.

Les membres du comité sont rééligibles.

Article 17

L’association est valablement engagée vis-à-vis de tiers par la signature collective à deux de son président avec le secrétaire ou le caissier.

Le comité se réunit aussi souvent que l’exige les affaires de l’association.

Il prend ses décisions à la majorité simple.

Un procès-verbal est dressé après chaque réunion et sera signé par le secrétaire.

Article 18

Le comité gère les affaires courantes de l’association conformément aux dispositions légales et statutaires.

Il se conforme en outre aux dispositions de l’assemblée générale.

Article 19

Le comité de l’association statue seul et sans recours, sur les demandes d’adhésion. Il peut exclure tout membre qui ne s’acquitterait pas de sa cotisation annuelle malgré une invitation expresse.

Article 20

Le comité emploie le patrimoine de l’association pour la mise en œuvre de ses décisions, à la poursuite des buts sociaux, à la couverture des frais de l’association, ainsi qu’à tout autre objectif fixé par l’assemblée générale.

Article 21

La comptabilité de l’association est tenue par le comité conformément aux principes commerciaux.

La clôture des comptes est arrêtée au 31 décembre de chaque année.

 

LES VERIFICATEURS DES COMPTES

Article 22

A la fin de chaque exercice annuel, les deux vérificateurs des comptes, nommés chacun pour deux ans par l’assemblée générale, sont tenus de contrôler le bilan et les comptes de l’association.

Ils présentent conjointement un rapport écrit à l’assemblée générale.

Un vérificateur est remplacé chaque année.

 

IV  RESSOURCES

Article 23

Les ressources de l’association sont constituées par les cotisations, les dons, les legs et autres revenus de sa fortune.

Article 24

L’association ne répond de ses engagements que sur ses seuls biens.

 

V DISSOLUTION

Article 25

La décision de dissoudre l’association devra être prise par une assemblée générale extraordinaire et approuvée par au moins les ¾ des membres présents.

La dissolution de l’association se fait conformément aux prescriptions légales par les soins du comité.

Le solde des biens, après paiement de toutes les dettes , sera mis à la disposition d’une institution de charité choisie par le comité.

**********

Les présents statuts ont été adoptés par l’assemblée générale du 22 avril 2005 et entrent en vigueur immédiatement.

Ils remplacent les statuts du 7 mai 1992, adaptés une première fois le 26 mars 1996 et une deuxième le 6 avril 2000.

 
Webmaster: Thorbjørn Barkhuus